Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisatie: WensouderCafé
Organisator: degene die, in uitoefening van WensouderCafé, de ontmoetingsavond leidt en begeleidt.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de organisator en deelnemer, waarbij de organisator zich tegenover de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een ontmoetingsavond.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen organisator en deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle aanspraken die de deelnemer jegens de organisator maakt voor zover aansprakelijkheid van de organisator uitgesloten zou zijn indien de deelnemer deze aanspraak jegens de organisator zou maken.
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor deelnemers die 21 jaar of ouder zijn; minderjarigen mogen van deze dienstverlening geen gebruik maken.

Artikel 2 Informatie van de organisatie

De organisatie biedt een avond met minimaal 3 kennismakingsgesprekken, inclusief twee consumpties en juridische voorlichting.
Na aanmelding van de deelnemers zal de organisator integer met de persoonsgegevens omgaan van de deelnemers. Er zal ook geen selectie plaatsvinden op basis van de persoonsgegevens van de deelnemers die zich voor een ontmoetingsavond hebben aangemeld.

Artikel 3 Informatie  door de deelnemer

De deelnemer dient correcte persoonsgegevens op te geven wanneer hij/zij zich aanmeldt voor een ontmoetingsavond.
De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij/zij invult en doorgeeft aan de andere deelnemers.

Artikel 4 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de deelnemer. Dit is wanneer de deelnemer aan de betaling heeft voldaan, via een Ideal.
Na aanmelding stuurt de organisatie een elektronische bevestiging, van de betaling en dus de deelname, voor de komende ontmoetingsavond.
De overeenkomsten worden elektronisch vastgelegd.
De organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. De deelnemer krijgt het volledige betaalde bedrag teruggestort op zijn/ haar rekening.

Artikel 5 Aanmelder

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

Betaling moet na de aanmelding voldaan worden via Ideal.

Artikel 7 Annulering

Indien de deelnemer de overeenkomst wil annuleren dient hij de organisator daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Tot 7 dagen voor desbetreffende ontmoetingsavond zal dit kosteloos zijn en krijgt de deelnemer het volledige bedrag teruggestort op de rekening. Tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de avond wordt er geen geld teruggestort maar blijft de aanmelding geldig voor een ontmoetingsavond op een andere datum. De aanmelder kan deelnemen in een andere stad of deelnemen aan een ontmoetingsavond die later weer georganiseerd wordt in de stad van zijn/haar keuze. Wanneer er binnen 3 dagen voorafgaand aan de avond wordt geannuleerd wordt er geen geld teruggestort en is reservering voor een andere datum niet meer mogelijk.

Artikel 8 Rechten en plichten van de organisatie

De organisator zal zich inspannen de ontmoetingsavond naar beste weten en kunnen te organiseren in overeenstemming met het motto van de organisatie, waarbij integriteit en eerlijkheid voorop staan. De gang van zaken van de avond wordt door de organisator bepaald.
Te allen tijde is de organisator bevoegd op grond van veiligheid de planning van de avond te wijzigen.

Artikel 9 Rechten en plichten van de deelnemer

De deelnemer is verplicht de organisator of diens vertegenwoordiger te voorzien van correcte persoonsgegevens.
De deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisator op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde.De deelnemer krijgt twee consumpties aangeboden, overige consumpties zijn voor eigen rekening. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor risico’s en de consequenties van de ontmoetingsavond en niet de organisatie en/of de organisator.

Artikel 10 Niet nakomen van de overeenkomst

Indien de organisator zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, kan de deelnemer de overeenkomst als ontbonden beschouwen. De organisator betaalt dan het betaalde bedrag terug.